ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมประชุมหาแนวทางการจัดการเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

7 มิ.ย. 2564


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี​ มรภ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) พร้อมด้วย​ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผอ.รร.กาญจนานุเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่​ ผู้อำนวยการสพม.กาญจนบุรี​ นายหงษ์ดี ศรีเสน ผอ.รร.วิสุทธรังษี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีสิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ​ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา)เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางการจัดการเรียนในสถานการณ์การแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนจะเปิดภาคเรียน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเพื่อการอาชีพ ห้องเรียนศักยภาพพัฒนาผู้เรียน การจัดตั้งศูนย์ประสานการขับเคลื่อนงานเครือข่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง​ มรภ.กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี และโรงเรียนอบจ.กจ.1​ โดยมีคณะผู้บริหารมรภ.กาญจนบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.กาญจนบุรี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผอ.รร.เทพมงคลรังษี​ ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห์สพม.กาญจนบุรีนายไชยพร มะลิลา​ ผอ.รร.ไทรโยคมณีกาญจน์ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย สพม.กาญจนบุรี​ ดร.ชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรีดร.ณพิชญา เพชรพิมล​ ศึกษานิเทศก์​ สพม.กาญจนบุรี​ และคณะผู้บริหารทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม
ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี​ มรภ.กาญจนบุรี กล่าวว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพที่ผ่านมาเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและแรงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกันในทุกมิติ และจะเห็นได้ว่ามรภ.กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี และโรงเรียนอบจ.กจ.1เป็นหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความร่วมมือกันมาโดยตลอด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป​ ดร.ชยพล เพชรพิมล  ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี กล่าวถึงภาพความสำเร็จในการบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของสองหน่วยงานที่ผ่านมาว่า นักเรียน ได้มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และทางเลือกในการศึกษาต่ออย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมเสริมทักษะหลักสูตรระยะให้กับนักเรียน และบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเกิดความรัก สามัคคี ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพจับมือก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อคุณภาพการศึกษาเมืองกาญจน์บ้านเรา


การร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)กำหนดอย่างเคร่งครัด

วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน