ผู้ว่าสุราษฎร์ฯสงสาสน์วันงดสูบบุหรี่โลก เชิญชวนประชาชนเลิกสูบหรี่เพื่อคนที่คณรัก

31 พ.ค. 2564


31 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวังดสูบหรี่โลกเพื่อลดความเสี่ยงของสังคม และครอบครัว ที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง ทำให้สังคมเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของควันบุหรี่ สำหรับปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญไว้ว่า "Commit to quit" หรือแปลเป็นภาษาไทย ว่า "เลิกสูบลดเสี่ยง คุณทำได้ โดยคาดหวังให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ วันนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอส่งสาสน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนถึงพิษภัยของควันบุหรี่ หลีงจากที่ท่านได้ตัดสินใจเลิกสูบมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎรัธานี พีน้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน ครั้งแรกใน ปี ค.ศ. ๑๕๕๘ เนื่องจากเส็งเห็นอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันด้วยองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดย การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฎหมาย เพื่อควบคุมยาสูบ

 


องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้  ซึ่งในปี ๒๕๖๔ นื้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า "Commit to quit" หรือแปลเป็นภาษาไทย ว่า "เลิกสูบลดเสี่ยง คุณทำได้"

ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้บูรณกาารการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในทุกมิติ ทั้งการรณรงค์ การปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าที่กระทำผิดกฎหมายและยึดบุหรี่ที่ผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนงดสูบบุหรี่ และทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ด้วย

ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ทุหน่วยงานทุกท่านที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเท ให้การสูบบุหรี่หมดไปจากสังคมไทย ซึ่งการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จะประสบความสำเร็จได้ ประชาชนชุมชน ถือเป็นกำลังสำคัญ จึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันคนรุ่นใหม่ให้หันหลังกับบุหรี่ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเลิกสูบบุหรี่เสีย

เนื่องในโอกาส "วันงดสูบบุหรี่โลก" ๓ด พฤษภาคม ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน ประสบความสุขมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศไทยให้มีความสุขสืบไป

นายสันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน