สุราษฎร์ออกคำสั่งพ่อค้ามาซื้อผลไม้ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 72 ชั่วโมง สแกน “SAVE BANNASAN”

29 พ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 3557 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 44) ระบุว่าด้วยในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน ของทุกปี จะเป็นห้วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร เช่น เงาะโรงเรียน ทุเรียน มังคุด และนำผลผลิตดังกล่าวออกสู่ ท้องตลาด เป็นจำนวนมาก

ซึ่งจะมีกลุ่มพ่อค้า ผู้รับซื้อผลไม้ ผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง และแรงงานเก็บเกี่ยวผลไม้จากต่างพื้นที่ในหลายจังหวัดเดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร เป็นจำนวนมากเพื่อประกอบการรับซื้อขนส่ง เก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ และกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3482/2564ลงวันที่ 28 พ.ค.2564 ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาเพื่อประกอบการรับซื้อ ขนส่ง รับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย หรือการเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและนำผลการตรวจมาประกอบ การเดินทางเข้าพื้นที่ อ.บ้านนาสาร

โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนผลไม้ หรือเจ้าของสถานที่ หรือนายจ้าง ในการจัดทำ ทะเบียนข้อมูลบุคคลเหล่านี้และผู้ติดตามที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตามแบบฟอร์มแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ทราบก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7 วัน เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ อ.บ้านนาสาร จะต้องสแกน QR CODE "SAVE BANNASAN"เพื่อระบุรายละเอียดผู้เดินทางให้รีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลามาถึง พร้อมต้องแสดงเอกสารยืนยันผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)ถือปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด และกรณีจะต้องกักกันตัว (Home Quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนผลไม้ หรือเจ้าของสถานที่ หรือนายจ้าง

ในการจัดหาสถานที่เพื่อการกักกันตัว (Home Quarantine) และปฏิบัติตามมาตรการขณะอยู่ใน พื้นที่ อ.บ้านนาสารอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ อาจมีความผิดตามมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน