สภ.บ่อผุด เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

27 พ.ค. 2564


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ค. 64 ที่ชุมชนหัวถนน ม.1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายนพดล ขาวมะลิ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุย เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ" โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา ศิริสมบัติ ผกก.สภ.บ่อผุด พร้อมด้วย พ.ต.ท.เจริญ เกิดแก้ว รอง ผกก.ป. พ.ต.ต.วรรณชัย สุขแจ่ม สวป. พ.ต.ต.นรากรณ์ สุวรรณพงศ์ สว.อก. ร.ต.อ.ภานุมาศ ชูเกื้อ สว.สส. ชุดปฏิบัติการมวลชนชุมชนมวลชนสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธี
พ.ต.อ.ยุทธนา ศิริสมบัติ ผกก.สภ.บ่อผุด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ทั้งปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ และมีการคาดการณ์ว่าความรุนแรงของปัญหามีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากที่มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง "การบูรณาการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดประจำปี" ประกอบไปด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กำหนดกรอบและแนวทางดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งขึ้น มุ่งเน้นการบูรณาการกิจกรรมจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์การสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน


สภ.บ่อผุด ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อตนเองในสถานการณ์ปัจจุบัน ถือว่า "ผู้เสพคืออผู้ป่วย" และปัญหาการติดยาเสพติดเป็นปัญหาที่ชับซ้อนมีความสัมพันธ์กับปัญหาอื่น ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ระยะดำเนินการ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564 ขึ้น โดยได้คัดเลือกพื้นที่ชุมชนหัวถนน หมู่ที่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย เป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินการ และมุ่งหมายให้พื้นที่อื่นได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

จากนั้นได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ (MOU) และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

อัญชลีพร โย่งโต ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน