เชียงใหม่ ไฟเขียวให้โรงเรียนจัดสอบคัดนักเรียนเข้าเรียนได้ แต่ห้องสอบต้องไม่เกิน 50 คน

16 พ.ค. 2564


วันที่ 16 พ.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 55/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ ซึ่งคำสั่งนี้เป็นการผ่อนคลายให้ โรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ภายในสถานศึกษานั้นๆ ได้ โดยในคำสั่งฯ ระบุว่า
“โรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารเรียน หรือสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษานั้นได้ เฉพาะใช้ในการคัดเลือกผู้จะเข้าเรียน อาทิ ใช้อาคารสถานที่ในการจับฉลากเข้าเรียน สอบคัดเลือกและจับฉลาก หากแต่ว่า การจัดกิจกรรมการจับฉลากหรือสอบคัดเลือกนั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 50 คนขึ้นไป จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก่อน”


ทั้งนี้ คำสั่งฯ ที่ 55/2564 ยังระบุให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 39/2564 เรื่อง การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 พร้อมกับระบุว่า หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน