พ่อเมืองแพร่ ติดตามแปลงเกษตร โครงการ โคก หนอง นา แหล่งเรียนรู้ของชุมชนหนองม่วงไข่

16 พ.ค. 2564


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดแพร่, รอง กอ.รมน.จังหวัดแพร่, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิติตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
นายวิชิต ทบลม เจ้าของแปลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่ ได้ออกแบบและใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน ปรับรูปแบบแปลงดินตามแบบมาตรฐานกรมฯ และมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนกิจกรรมในอนาคต โดยการจัดทำที่พัก โฮมสเตย์ ให้กับผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ จำนวน 4 หลัง  การปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงา ในบริเวณ โคก หนอง นา ที่ปรับแต่งทำนาบริเวณหน้าทางเข้าแปลงฯ โดยจะดำเนินการปลูกข้าว ในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ปลูกปอเทืองเพื่อทำเป็นแลนมาร์ค รับนักท่องเที่ยว พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กับครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล เข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดทำฐานเรียนรู้ต่างๆ นำหลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเองได้


นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการมีงบประมาณ 2 อย่าง คือ งบตามภารกิจของหน่วยงานและงบเงินกู้ การได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นการเติมเต็มอง(ค์ความรู้และวิธีการทำงาน ทำสิ่งที่คาดหวังให้เป็นจริง แต่ต้องพิจารณาผสมผสานระหว่างนโยบายกับการนำไปสู่การปฏิบัติด้วย โดยพื้นที่การดำเนินงานมีหลายรูปแบบ ฉะนั้นคนที่พร้อม คนที่มีใจ และมีพลัง จะทำเรื่องดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จ ควรสร้างระบบเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือกัน การเอามื้อสามัคคี พื้นที่ไหนทำได้ดี ควรให้กำลังใจและประชาสัมพันธ์การรับรู้ และสิ่งสำคัญเป็นการน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติเพื่อนำสู่ความพอเพียงพึ่งตนเอง และเกิดความยั่งยืนของชุมชน

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน