สระแก้ว- เตือนแล้ว พ่อเมืองสระแก้วต้องเข้มเด็ดขาดโควิด19

5 พ.ค. 2564 อ่าน 9 ครั้ง


      ผู้สื่อข่าวรายงาน"  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ออกคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 1142/2564 ฉบับที่ 35 เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ภาหลังมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและมีมติออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพิ่มเติม โดยจะประกาศห้ามออกจากบ้านหรือเคหะสถาน ในช่วงเวลา 24.00-04.00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.64 ถึง 10 พ.ค.64 ยกเว้นผู้ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ทำงานประกอบอาชีพ การเดินทาง ขนส่งหรือกรณีที่มีเหตุผลสำคัญเท่านั้น เพื่อให้เกิดผลดีกับชุมชนและง่ายต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ไม่ให้มีการระบาดของโรคลุกลามไปมากกว่านี้ .ตั้งแต่ 23.00 น.เป็นต้นไป มีปริมาณรถสัญจรบนท้องถนน สุวรรณศร 33 น้อยมาก ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านข้าวต้ม เริ่มทยอยปิดร้าน ตามคำสั่งของ สบค. พื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ชาวบ้านอยู่แต่ภายในบ้าน เช่นเดียวกับ นายชาตรี ผู้ประกอบการ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว กล่าวว่า ถ้ามีการล็อกดาวน์จังหวัดก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่ามีผลต่อเศรษฐกิจตกต่ำในพื้นที่มากกว่า และฝากผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ช่วยกันใส่แมสกันเพื่อความปลอดภัยตัวเองและคนรอบข้าง. นายชาตรี กล่าว"  คำสั่งดังกล่าวจะ “ห้ามประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตนระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา " ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่มีความจำเป็น” ดังต่อไปนี้ (1) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (2) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน (3) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก (4) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ ของทางราชการหรือของตนเองเพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมาย "ว่าด้วยโรคติดต่อ หรือผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการ อนุญาตและให้เปิดทำการได้
และ (5) การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบ หรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน (6) การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย (7) เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งในกรณีตาม (1) ถึง (6) ให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมถึง การยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สำหรับกรณีตาม (7) ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาต เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน และสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนด ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


นายเกียรติศักดิ์ จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว" เปิดเผยว่า วันนี้ จังหวัดสระแก้ว มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ต่ำที่สุดตั้งแต่มีการระบาดรอบ เมษายน มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลและการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย ทำให้การระบาดระลอก เมษายน มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 359 ราย รักษาตัวอยู่ 154 ราย หายแล้ว 205 ราย เมื่อจำแนกตามสถานที่และการติดเชื้อพบว่าส่วนใหญ่ได้รับเชื้อมาจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้อยละ 45.68 รองลงมาเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร้อยละ 25.35 ติดเชื้อจากไปร่วมงานบวช งานแต่ง ร้อยละ 11.98 จากการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา ร้อยละ 8.64 และอื่นๆ ร้อยละ 8.36 ซึ่ง ก็อยากให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว อยู่อย่างความปลอดภัย และระมัด ระวัง การติดเชื้อ covid-19 ใส่แมสอยู่เสมอ เราต้องเข้าใจ แม้กระทั่งงานบุญ ก็ทำเท่าที่จำเป็น เชื่อมั่นว่าจะเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19. เราคงไม่ไปถึงล็อกดาวน์ จังหวัด ขอเน้นย้ำว่า ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเด็ดขาดในร้านหรือในบ้านตนเองก็ห้ามนำเพื่อนบ้านมาดื่มหรือสังสรรค์กัน ซึ่งเป็นคนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัว ให้ติดตามข่าวสารทางราชการ จังหวัดสระแก้วน่าจะดีที่สุด

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน