ยโสธรแถลง หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่ง พร้อมประกาศเพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกัน

3 พ.ค. 2564


วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 เวลา 10.30 น  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  นายสมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร  พันเอก มงกุฎ   แก้วพรหม  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ( ฝ่ายทหาร )  นายไกร  เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร  ร่วมแถลงข่าว

 

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นำแถลงข่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่  3 พฤษภาคม  2564 พบผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่เริ่มเดือนเมษายน จำนวน 78 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 8 ราย เป็นคนในเขตอำเภอเมืองยโสธร  7 ราย และมหาชนะชัย  1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 1 รายเท่าเดิม  จากการเฝ้าระวังสถานการณ์พบว่าผู้ติดเชื้อยืนยัน ที่เพิ่มขึ้นยังเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของอำเภอเมืองยโสธร เราจึงต้องขอความร่วมมือผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรค แลที่สำคัญอย่าได้ปกปิดไทม์ไลน์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 
นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ขอความร่วมมือและขอเตือนประชาชนในประเด็นการติดเชื้อร่วมกันของคนในครอบครัว   ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของ cluster ของเรา ควรงดการออกไปรวมกลุ่มสังสรรค์ เพราะคุณอาจนำเชื้อกลับมาสู่คนในครอบครัว และทีมเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความจริงจังเรื่องการกักตัวมากขึ้น   ทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องกักตัวกันเข้มมากขึ้น  


ด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ  นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร  กล่าวว่า ทุกโรงยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลสนาม มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด 19    ในส่วนของ โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร  ได้เปิดรับผู้ติดเชื้อยืนยันตั้งแต่วันที่  23  เมษายน 2564  เป็นต้นมา  มีเตียงทั้งหมด  80  เตียง  สูงสุดสามารถเพิ่มได้ถึง   100   เตียง


จากวันที่ 23 เมษายนถึงวันนี้ มียอดผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับการดูแลที่ รพ.สนาม รวม  41 คน กลับบ้านได้แล้ว  3 คน  ส่งต่อเข้ารพ.ยโสธร  4  คน  วันนี้เหลือผู้ป่วยติดเชื้อในการดูแลที่ รพ.สนาม จำนวน  34  คน แบ่งเป็น เพศชาย 11 คน  เพศหญิง23 คน   ทีมดูแลประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 4 คน   ผู้ช่วยพยาบาล 2คน คนงาน 1 คน  เจ้าหน้าที่รังสีแพทย์ ( X-ray )  1 คน มีทีมกองำลังอาสารักษาดินแดน ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีทีมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตร่วมดูแลด้วย

 

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ ของจังหวัดยโสธร จึงมี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามประกาศจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการอย่างเข้มข้นดังนี้


      1.กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ ชลบุรี และเชียงใหม่) ให้แสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ ตามหลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้กักกันผู้พักอาศัยในบ้านหรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ ทุกคน โดยกำหนดให้บ้านเป็นเป็นที่เอกเทศ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ผู้พักอาศัยในบ้านทุกคนต้องป้องกันตนเองตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากกว่า ๑เมตร ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ แยกของใช้ที่นอน ห้องน้ำ หลีกเสี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิด หากต้องพูดคุยให้ใช้เวลาสั้นที่สุด การออกจากที่เอกเทศต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ


       2. กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (๔๕ จังหวัด มีประวัติบุคคลในครอบครัวติดเชื้อหรือสัมผัสกับผู้เสี่ยงสูง ให้พิจารณากักกันตัวผู้พักอาศัยในบ้าน หรือสถานที่ที่ทางราชการจัดให้ ทุกคน 


       3. กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (๒๖ จังหวัด ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกัน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมากกว่า ๑ เมตร ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ แยกของใช้ ที่นอน ห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการพูดคุยอย่างใกล้ชิด หากต้องพูดคุยให้ใช้เวลาสั้นที่สุด ให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวในวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด หรือสถานที่ในลักษณะเดียวกัน ที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม ๒๕๖๔  ให้ขยายระยะเวลาการปิดตลาดนัดโคกระบือ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 พฤษภาคม ๒๕๖๔


      4. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร งดเดินทางออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.๐๐ นาฬิกา - 04.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป ตั้งแต่วันที่ 1- 14 พฤษภาคม ๒๕'๖๔ ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ต้องประกอบอาชีพในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งอันไม่อาจหลีกเสี่ยงได้


      5. ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรค ต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งการตามอำนาจหน้ที่เพื่อป้องกันการแพรโรค ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หากฝ่าฝืน อาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และประมวลกฎหมายอาญา

 

 

 

 


นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ฝากถึงประชาชนอีกว่า ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร ดำเนินชีวิตแบบนิวนอลมอล  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  คือ  เว้นระยะห่าง /สวมหน้ากาก /ล้างมือบ่อยๆ /ตรวจวัดอุณหภูมิ /ตรวจเชื้อโควิด-19 /และใช้แอปพริเคชั่นไทยชนะ  / หมอชนะ และหากท่านใดที่พบว่าตนเองอยู่ในสถานที่ตามไทมไลน์และมีความเสี่ยง  ขอให้รีบแจ้ง โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  หรือ อสม.  หรือสอบถามได้ที่สายด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร. 045-712233  / 045-712234

 

 

 

ภาพ/ข่าว   สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยโสธร 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน