หลายหน่วยงานในศาลากลางฯ ลำพูน จัดกิจกรรม Big Cleaning ป้องกันโควิด

20 เม.ย. 2564


วันนี้ (20 เม.ย.64) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

โดยใช้กระบวนการ 5 ส. ในการทำความสะอาดในครั้งนี้  มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใจจังหวัดลำพูน(กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.) , ห้องปฎิบัติงานปลัดจังหวัดลำพูน ,  สำนักงานจังหวัดลำพูน , ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน (สนง.ปภ.จ.ลำพูน) , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน(ศดธ.จ.ลำพูน) , สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน , สำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน ,  สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน ,  สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน , สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดลำพูน และ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการกระจายอยู่ทั่วไปจากคลัสเตอร์ใหม่ และประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564ซึ่งมีการเดินทางข้ามจังหวัด ทั้งข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นวงกว้างในทุกพื้นที่  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดลำพูนร่วมมือกับส่วนราชการ ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน Big Cleaning ณ ที่ตั้งของหน่วยงานและบริเวณโดยรอบ


สำหรับ 5ส. เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง เหตุผลที่กิจกรรม 5ส ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงเครื่องมือทำความสะอาด ใช้งบประมาณต่ำ ผู้ทำ 5ส ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกลุ่มพื้นที่ มีส่วนสนับสนุนเรื่องการทำงานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่ ปฏิบัติงานของตนเอง และกลุ่มกิจกรรม 5ส ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้แก่หัวหน้าพื้นที่อีกด้วย  5ส. ประกอบด้วย 
สะสาง Seiri  (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป
สะดวก Seiton (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที
สะอาด Seiso  (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
สุขลักษณะ Seiketsu  (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
สร้างนิสัย Shitsuke  (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน