แพร่ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น เสริมศักยภาพชุมชน

20 เม.ย. 2564


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยระดับจังหวัดแพร่
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบกับได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 กำหนดแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่ ที่เสนอจากพื้นที่ภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้ด้อยโอกาส และส่วนราชการในพื้นที่ ให้สามารถเสนอโครงการผ่านหน่วยงานผู้เสนอโครงการ ได้แก่ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นนั้น จังหวัดแพร่ ได้แจ้งแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพระดับพื้นที่ ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ จังหวัดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนี้ขึ้น เพื่อประชุมหารือวางแผนการทำงาน


นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมในคณะทำงานฯ และได้นำเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยพลังชุมชน งบประมาณ 22,297,637 บาท เป้าหมายในพื้นที่ 8 อำเภอ ในจังหวัดแพร่ และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมาตรฐานห้อมแพร่สู่ห้อมโลก งบประมาณ 1,650,965 บาท กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน 1,000 ราย, เกษตรกร 500 ราย, ผู้ประกอบการ OTOP 150 ราย และ กลุ่มสตรี 2,000 ราย รวมจำนวน 2 โครงการเป็นเงิน 23,948,602 บาท

สมฤทธิ๋ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน