กฟก. มอบเช็คชำระหนี้ 1.6 ล้านบาท แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

20 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพรัช  สีวาโย หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายจิราวัฒน์  กุลวงค์ พนักงานทั่วไป พร้อมด้วยนางปวริศา  เวียงทอง อนุกรรมการจังหวัดแพร่ มอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 6 ราย  คือ 1.นางวันทอง  สุกใส เกษตรกร อ.วังชิ้น เป็นจำนวนเงินรวม 239,145.53 บาท 2.นางทัศนีย์  หลงศักดิ์ เกษตรกร อ.วังชิ้น เป็นจำนวนเงินรวม 211,464.53 บาท 3.นายภัทรนนท์  ทองแจ้น เกษตรกร อ.วังชิ้น เป็นจำนวนเงินรวม 479,460.33 บาท 4.นางไพริน  ดวงคำ เกษตรกร อ.วังชิ้น เป็นจำนวนเงินรวม 118,372.89 บาท 5.นายอาทิตย์  มาเฟือง เกษตรกร อ.วังชิ้น เป็นจำนวนเงินรวม 514,462.39 บาท 6.นายประชุม  เวีนงคำ เกษตรกร อ.วังชิ้น เป็นจำนวนเงินรวม 127,708.61 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,690,614.28 บาท ให้กับ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด โดยมี นายไพฑูรย์  มานะศักดิ์สกุล ผู้จัดการ สกก.วังชิ้น และ นางจันทิรา เอี่ยมโฉม เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด เป็นผู้รับมอบเช็ค และในขณะเดียวกัน นายไพฑูรย์  มานะศักดิ์สกุล ผู้จัดการ สกก.วังชิ้น และ นางจันทิรา เอี่ยมโฉม  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด ได้มอบโฉนดที่ดินหลักประกันการกู้ยืมเงินของเกษตรกร จำนวน 8 แปลง เนื้อที่รวม 27 ไร่ 1 งาน 30 ตรว. ให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.แพร่ (กฟก.) เพื่อดำเนินการโอนหลักประกันตามกฎหมาย กฟก.ต่อไป
"การชำระหนี้แทนเกษตรกรดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด โดย สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.แพร่ ชำระหนี้แทนให้เกษตรกร เป็น เงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ย 7.5% ไม่เกิน 10 ปี หรือดอกเบี้ยและค่าปรับตามพิพากษา โดย สหกรณ์ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม"

ส่วนเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินคืน กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนเงิน จำนวน 1,690,614.28 บาท ซึ่งเป็นไปตามจำนวนเงินที่ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ชำระหนี้แทนให้เกษตรกร ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี โดยผ่อนชำระกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป"


สำหรับเกษตรกรสามารถขอทราบรายละเอียดการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรและขึ้นทะเบียนหนี้ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแพร่ โทร.(054)534381 (ในวันเวลาราชการ)

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน