จ.แพร่ ประกาศคุมเข้ม เดินทางมาจาก 18 จังหวัด ต้องไปรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทันทีใครฝ่าฝืนถือว่าผิดกฏหมาย

18 เม.ย. 2564


จ.แพร่ประกาศ 18 จังหวัดเข้าพื้นที่จ.แพร่ต้องรายงานตัว ทันที โดยมีประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 32)ตามประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน1 2019 (ฉบับที่ 30) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ นั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยได้ทวีควมรุนแรงมากขึ้น โดยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่หลายจังหวัด ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในราชการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)ลงวันที่ 17 เมษายน พศ. 2564 ได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดีดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (3) (7)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 จึงมีมติยกเลิกประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 30)ลงวันที่ 9เมษายน2564 และออกประกาศแนวทางการเดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดแพร่และขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยการหลีกเสี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้

ข้อ 1 บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบดีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการสมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี และอุดรธานี ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม, หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และกักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย เป็นระยะเวล1 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่จริง พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนผ่าน OR Code แพร่ซนะด้วย ทั้งนี้ หากบุคคลตังกล่าวมีดวามจำเป็นที่จะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจหรือทำธุระส่วนตัว ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ก่อนทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเดร่งครัด


ข้อ 2 กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับอนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564สั่ง ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน