นครปฐม ประกาศงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก

17 เม.ย. 2564


วันที่ 17 เมษายน 2564 นครปฐม ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกาศ ฉ.50/2564 (ลวท.17เมษายน 2564) เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

- มาตรการแนบท้ายประกาศฯ

- แบบคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
1. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลกันเกิน 50 คน เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอโดยความเห็นชอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่รับผิดชอบ

2. ในกรณีมีความจำเป็น ต้องมีการจัดกิจกรรมตามข้อ 1 ให้ยื่นขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่จัดกิจกรรม

           - การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ ก่อนที่จะอนุญาตในการจัดกิจกรรม

3. สำหรับกิจกรรมซึ่งได้รับอนุญาตไว้ก่อนมีประกาศนี้ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดกิจกรรมแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ทราบ หากประสงค์จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป


4. ในการจัดกิจกรรมตามประกาศนี้ หากเจ้าหน้าที่พบการกระทำที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือนห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมีให้มีการแพร่ระบาดของโรค

ปนิทัศน์ มามีสุข/ ปณิดา มามีสุข จ. นครปฐม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน