แพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพิ่งตื่น ขอความร่วมมือทุกวัดงดจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคทุกกิจกรรม

16 เม.ย. 2564


นายสิปข์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พศ 0006/ 3037 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งถึง เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดตามที่ มีภาพปรากฎตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณี มีพระภิกษุสามเณรติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) นั้น
กรณีดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความเมตตาพระคุณท่านแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองของพระคุณท่านทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทแนบผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด
2. ขอความเมตตาพระคุณท่านงดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน