แพร่ เตรียมแยกกลุ่มเสี่ยงสูงสู่สถานที่กักตัว Local Quarantine กรณีบ้านพักไม่เหมาะสม พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

13 เม.ย. 2564


เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค คณะกรรมการดำเนินการป้องกัน หรือยัยยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ และพิจารณาขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดแพร่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.64 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มจำนวน 5 ราย จากเดิมติดเชื้อจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย ทั้งนี้การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงนอกจังหวัดแพร่ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อาทิสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัยร่วมบ้านเดียวกัน ผู้สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจหรือโดน ไอ จาม จากผู้ป่วย ผู้ร่วมโต๊ะอาหาร ดื่มร่วมกับผู้ป่วย ผู้โดยสารร่วมยานพาหนะเดียวกันกับผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกในครอบครัว สมาชิกในที่ทำงานหากมีผู้ใดไปสถานที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 จะต้องแยกตัวออกจากครอบครัวเข้าสู่การกักตัวของจังหวัด (Local Quarantine) กรณีลักษณะบ้านไม่เหมาะสมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นต้น


สำหรับการขอความเห็นชอบใช้งบประมาณป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดแพร่ในการดำเนินงานสถานที่กักตัวของจังหวัด(Local Quarantine)เพื่อเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัสกรณีบ้านหรือที่พักไม่เหมาะสมและการพิจารณาใช้งบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ประชุมเห็นชอบโดยมอบสำนักงานสาธารณสุขพิจารณาผู้ที่เข้าไปใช้สถานที่ทั้ง 2 ประเภท โดยกำหนดสถานที่กักตัวของจังหวัด(Local Quarantine)คือโรงแรมน้ำเงิน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ส่วนโรงพยาบาลสนามกำหนดสถานที่คือบริเวณหอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภารจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน