พ่อเมืองลำพูน ส่งธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง

16 มี.ค. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 10 ครั้ง


วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 นาฬิกา นายวรยุทธ   เนาวรัตน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน)  ได้มอบหมายให้นายชาคร  ณ  ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วย นายปฏิพัทร์  แก้วเมืองอนันท์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเวียงหนองล่อง , นางธีราภรณ์   ธรรมสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัด , นายสุพจน์  ปาละก้อน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังผาง , ผู้ใหญ่บ้านดงหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) และให้กำลังใจ กับครอบครัว นายเลื่อน และ นางจันทร์บาน  สมป่าสัก  บ้านเลขที่ 319 หมู่ที่ 10 บ้านดงหลวง ตำบลวังผาง  เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ที่ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ครึ่งปูน พร้อมด้วยรถยนต์ จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน และ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่ง โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุ และอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้มอบเงินช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภคและน้ำดื่ม  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  ในส่วนของเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน  อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน ได้ตามความจำเป็นต่อไป

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน