คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบปลอดการเผา แก้ปัญหาไฟป่าที่ลำปาง

16 มี.ค. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 11 ครั้ง


ผศ.บุญส่ง  ไข่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา คนที่สาม พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รองประธาน คนที่สี่ และคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมติดตามศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน PM 2.5 และการเผาในที่โล่ง ทำการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนำไปสู่การดำเนินการ การแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมดูผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านปลอดการเผาของจังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยมี ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอำนวย  ศรีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และนายมานิต  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกันนำเจ้าหน้าที่ตัวแทนชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ รวมถึงตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สาธารณสุข และหน่วยงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมร่วมกันนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้องเพื่อแก้ปัญหาการเผาป่าซึ่งทางชุมชนได้อาศัยหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
โดยตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ชุมชนบ้านต้นต้องได้มีการดำเนินการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าพื้นที่รับผิดชอบ ที่เป็นป่าชุมชนทั้งหมดกว่า 2,700 ไร่ อย่างเป็นระบบทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่ชุมชน มีการจัดทำฝายอนุรักษ์แหล่งน้ำ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ให้ปลอดจากการเผา และบริหารให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ภายใต้พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง ที่ได้มีการดำเนินงานดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความเข้มแข็งของคนในชุมชนทำให้วันนี้บ้านต้นต้องได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่ากว่า 6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พบว่ามีสัตว์ป่าหายากเริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ป่า เช่น นกยูง ปูป่า ไก่ป่า รวมถึงนกนานาชนิด และมีพืชสมุนไพรอีกกว่า 108 ชนิด เจริญงอกงาม อีกทั้งพบว่าป่าชุมชนบ้านต้นต้องได้ กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน มีทั้งผักหวานป่า ไข่มดแดง ผลไม้ป่า เห็ดโคน เห็ดเผาะ และเห็ดอื่นๆ ที่สามารถเก็บไปบริโภคได้ตลอดทั้งปี


ในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้ร่วมกันทำการลงพื้นที่เดินสำรวจเยี่ยมชมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นต้อง เพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องปัญหาอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดูแลรักษาป่าให้ปลอดจากการเผา โดยข้อมูลที่ได้รับทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้รวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ เป็นประธาน และจะได้นำข้อมูลเสนอต่อคณะวุฒิสภาอีกครั้ง ก่อนจะรวบรวมส่งให้กับรัฐบาลเพื่อจะได้พิจารณาสรุปเป็นแนวทางข้อควรปฏิบัติและกระจายไปยังหน่วยงานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อจะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน PM 2.5 และการเผาในที่โล่ง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ขวัญสุริยัน ศรีวกูล / จังหวัดลำปาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน