โรงเรียนเทพนารีชนะเลิศ บรรยายธรรม 3 รางวัลเแป็นตัวแทน จ.แพร่ ไปแข่งขันระดับภาค

16 มี.ค. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 9 ครั้ง


นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.โรงเรียนเทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่11 มีนาคม 2564ที่ผ่านมร ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงการได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติมารยาทตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าประกวดในระดับภาคสงฆ์ (ภาค 6)


โรงเรียนเทพนารีได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้
1. เด็กหญิงสุพีชชะญาฐ์  สุทธพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรมในหัวข้อ “มีวินัยใส่ใจสังคม”
2. เด็กหญิงกานต์ณิชา  เมฆขยาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับรางวัลชมเชย บรรยายธรรมในหัวข้อ “พอเพียงก่อสุขทุกสถาน” ..
3. เด็กหญิงภคพร  ไสยะวัน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรมในหัวข้อ “รู้จักพอรู้จักละเกิดธรรมะที่ใจ”
4. นางสาวนันนภัส โปร่งจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรมในหัวข้อ “พัฒนาคนพัฒนาชีวิตด้วยจิตอาสา”

สำหรับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 คน จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าประกวดระดับภาคสงฆ์ (ภาค 6 ) ต่อไป

อดิศร ถิ่นทิพย์ / แพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน