ผวจ.แพร่ เยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

15 มี.ค. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 17 ครั้ง


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และชมการสาธิตของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน แคบหมูกระจก ขนมไทย โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ตลอดจนถึงคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมาชิกฯ และประชาชน ให้การตอบรับ และร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เป็นต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยกองทุนแม่ฯ บ้านบุญเจริญ ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นกองทุนแม่ดีเด่นจากจำนวน 8 อำเภอในจังหวัดแพร่ เพื่อเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย




ด้านการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกรรมการฯ และแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน มีระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ และมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกกระบวนงาน (ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตาม และร่วมรับประโยชน์) 

ด้านการบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจำนวนเงินขวัญถุงอยู่ครบเต็มจำนวน มีการจัดทำบัญชีเงินกองทุนแม่ฯ มีการสมทบระดมเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธา (การบริจาค) สมทบเงินด้วยวิธีแห่งปัญญา (เช่น การจัดงาน/การทำกิจรรม/การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆ และรูปแบบอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม

ด้านการดำเนินงานด้านยาเสพติด ทางหมู่บ้านมีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง และเยาวชน การตั้งจุดตรวจเฝ้าระวัง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกองทุนแม่ฯ ในหมู่บ้านอื่นๆ มีวิทยากรกองทุนแม่ฯ ที่เป็นคนในชุมชน และสุดท้ายหมู่บ้านได้จัดทำการถอดบทเรียน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนอื่นๆ ได้รับทราบ และนำไปศึกษาเพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป


ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วยครัวเรือนของ นายมานพ อมิตรพาย , นางแสง หล่ายแก้ว และ นางแก้ว ใจคำมี

อดิศร ถิ่นทิพย์ / แพร่




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน