ทต.บ้านกลาง เร่งส่งเสริมความรู้เลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน

15 มี.ค. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 51 ครั้ง


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) และ ผู้บริหารท้องถิ่น(นายกเทศมนตรี) เทศบาล(ทต.)ตำบลบ้านกลาง ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 มีนาคม 2564 ณ สถานที่จัดประชุมประจำหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น เร่งเร้าเชิญชวน ตลอดจนชี้แจงและเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง , เผยแพร่อุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง , ส่งเสริมการรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง , ประชาชนได้รับประโยชน์ อันจะมีผลทั้งโดยตรงและทางอ้อม ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวงแหนในสิทธิและหน้าที่ของตน โดยจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08:00 ถึง 17:00 นาฬิกาให้มากขึ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80% และมีบัตรเลือกตั้งเสียน้อยที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 3%


เนื้อหาสาระสำคัญ เน้นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งท้องถิ่น , สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเลือกตั้ง , การจัดหน่วยเลือกตั้ง - การแบ่งเขตเลือกตั้ง และ จำนวนสมาชิกที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง , การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง , วิธีการขั้นตอนของการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือไวรัส Covid -19 , ลักษณะบัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรดี ลักษณะบัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรเสีย , การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน