วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ

4 มี.ค. 2564


ที่โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมกล่าวชื่นชมการจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพประเทศใดก็ตามที่มีคนมีคุณภาพมาก ประเทศนั้นย่อมพัฒนาได้กว้างไกล ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าองค์การนักเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทั้ง 2 องค์การ เป็นองค์การที่จัดให้มีขึ้นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหลักการและวัตตุประสงค์เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ เป็นองค์การของนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการโดย นักเรียน นักศึกษาและเพื่อนักเรียน นักศึกษา


ด้านนายธารา เพ็งบุญมา นายกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้แต่ละสถานศึกษา หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ซึ่งได้จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้นสำหรับในปีนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินการ จัดงานดังกล่าว การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ด้านการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้สมาชิกองค์การ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ ต่อไป

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน