เปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย

publish : 23 ก.พ. 2564 อ่าน 11 ครั้งเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ก.พ.2564   ณ   ห้องประชุมเอราวัณ  โรงแรม ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองเลย  จ.เลย นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล    ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   ในนามคณะกรรมการจัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ  3 หมอเมืองเลย เป็นประธานงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลยและโครงการ 3 หมอเมืองเลย พร้อมด้วย นพ. ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย มีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และ นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติฯ และเกษตรกร ประชาชน ร่วมกว่า 400  คน

 
นพ.ปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารรณสุขจังหวัดเลย  กล่าวรายงานว่า   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับนโยบายของผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 8 กำหนดการ Kick Off การปลูกกัญชาทางการแพทย์ การดำเนินงานการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่มีแพทย์แผนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สมุนไพร กัญชา กัญชง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในวันนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานสนับสนุนยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของจังหวัดเลยจำนวน 5 แห่ง  และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเลยมีเป้าหมายเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแพทย์แผนไทย 21 แห่ง


 

 

 

 


เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชา โดยมีโรงพยาบาลเอราวัณ โรงพยาบาลผาขาว โรงพยาบาลภูเรือ และโรงพยาบาลนาด้วงปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวัน ในวัน และเวลาราชการ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของสหสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังจัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยโดยจังหวัดเลยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 แห่ง  และให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบสุขภาพที่แท้จริง ภายให้โครงการ "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน" คือการมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการทางสุขภาพที่ดีทั้งการรักษา (care) การบริการสาธารณสุข (public health) และมีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี (social determinants of health) โดยประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก

บุญชู  ศรีไตรภพ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน