นายก อบจ.นครสวรรค์ เปิดแจ้งทรัพย์สิน เตรียมเร่งทำงาน

publish : 23 ก.พ. 2564 อ่าน 3 ครั้งนายก อบจ. ประธานเปิดแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ปปช. ประชุม สจ.ให้เร่งนำเครื่องจักรที่ฮับออกทำงาน ช่วยชาวบ้าน ขุดลอก ขยายคลอง อ่าง แก้มลิง จัดสรรทุกเขตเท่าๆกัน ที่เหลือขอได้ แต่ต้องน้ำเท่านั้นเมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อนพิธีเปิด พลตำรวจสมศักดิ์ ได้จัดประชุมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทางอบจ.จัดส่งไปอยู่ตามฮับ ที่ อตบ.ต่างๆ ทั้งนี้นายก อบจ. ต้องการให้สมาชิกสภาอบจ.ประสานงานกับอบต.ในพื้นที่เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ที่จะต้องมีการขุดลอก หรือมีการขยาย หรือมีการปรับระดับ นายก อบจ.เน้นย้ำสมาชิกสภา อบจ. ให้รีบนำเครื่องมือออกมาปฏิบัติการทันที โดยให้ทางอบต.ในพื้นที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณค่าน้ำมัน
สำหรับในกรณีเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำนั้น จะมีเส้นทางน้ำตั้งแต่ต้นทางคือ เขตอำเภอชุมตาบง อำเภอแม่วงก์ อำเภอ แม่เปินและอำเภอลาดยาว ที่จะไหลต่อกันมาตามคลอง ส่งต่อเนื่องมายังอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอชุมแสง อำเภอเมือง อำเภอโกรกพระ และส่วนหนึ่งจากอำเภอไพศาลี อำเถอหนองบัว อำเภอท่าตะโกเข้าสู่อำเภอเมือง ไหลลงบึงบอระเพ็ด โดยให้สมาชิกสภาอบจ.ในทุกพื้นที่ประสานงานกันตั้งแต่ต้นน้ำ ทำการขุดลอกทางน้ำ ขยายทางน้ำมาจนถึงกลางน้ำและไล่ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงหรือฤดูน้ำหลากตรั้งหน้าได้ ทั้งนี้หากได้รับการขุดลอกและขยายมาตามลำดับรวมไปถึงการขุดอ่าง ขุดสระ ขุดแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง หากสามารถดำเนินการได้ตามนี้ประชาชนในทุกพื้นที่จะมีน้ำใช้ทำการเกษตร มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ ปลูกพืชได้ มีรายได้ มีอาชีพ สภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้น ขอให้สมาชิกสภา อบจ.ในทุกพื้นที่เร่งดำเนินการโดยด่วน รวมทั้งให้มีการประสานงานกันเพื่อส่งต่อการขยายงาน ขยายคลอง ลอกสระ ขุดอ่างเก็บน้ำ ไปให้ครบทุกพื้นที่ ทั้งนี้จะต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดก่อนจะถึงฤดูฝน เพราะถ้าฝนตกลงมาเครื่องจักรจะทำงานไม่ได้ ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร


สำหรับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิด ในส่วนของสมาชิกสภาอบจ.มีนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ. เป็นผู้นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันทุกเขตทุกอำเภอ และในส่วนของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะข้าราชการ ผู้อำนวยการกอว หัวหน้าฝ่ายทั้งหลายเพเข้าร่วมประชุมและรับฟังโดยในโครงการนี้ มีวิทยากรรับเชิญประกอบด้วยนางสาวเบญจมาศ ทุงยู เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์และนายธเนษฐ์ ธมิกานนท์ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ชำนาญการสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับหัวข้อการประชุมประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ช่วงที่ 1 พักเบรก และต่อด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการป.ป.ช.ในช่วงที่ 2 โดยให้สมาชิกสภาอบจ. และกลุ่มข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมสามารถซักถามปัญหาข้อสงสัยหรือแนววิธีการดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินได้จากวิทยากรโดยตรง ก่อนจะปิดโครงการเวลา 12.00 น.

รณกฤต วรณันวรกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครสวรรค์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน