ปิดโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/3 เรือนจำชุมพร

15 ก.พ. 2564


 ปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3 เรือนจำชุมพร   วันนี้(15 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3 พร้อมกันนี้ยังมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร โดยมี นายมนู ท้วมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีฯ
โครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3 ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้ต้องขังคนไทย 101 คน และผู้ต้องขังชาวต่างชาติอีก 7 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 108 คน สำหรับการเข้ารับการฝึกปฏิบัติมีระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน คือระหว่างวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์  2564 

     สำหรับโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 2/3 ในครั้งนี้เป็นการอบรมพึ่งตนเองจากทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” และการแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก  การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน คือ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง(Table Top Exercise) และการวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

 


 “เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น” การปฏิบัติในพื้นที่จริงตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ไปประกอบอาชีพในภูมิลำเนาของตนเอง  ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อยามพ้นโทษไปแล้ว อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ธนสร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน