สภาเทศบาลนครอุดรฯ ยกมือผ่านใช้เงินสะสมซื้อวัคซีนโควิด 91 ล้านบาท

15 ม.ค. 2564


วันที่ 15 มกราคม 2564เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายสุพล วิจารณ์ณรงค์ เป็นประธานประชุมสภา เทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 มีระเบียบวาระในการพิจารณา 10 ญัตติ ก่อนที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนเพื่อเลือกตั้ง  โดยญัตติสำคัญอยู่ท้ายสุดคือ “การขอใช้จ่ายเงินสะสมจัดหาวัคซีนโดวิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท ”

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี เสนอญัตติต่อประธานสภา และสมาชิกสภา เทศบาลนครอุดรธานี ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่าย เป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท โดยเทศบาลนครอุดรธานีมีเงินสะสมอยู่เพียงพอนำมาใช้ได้ 121,095,305.46 บาท 

คลิปที่2สภาเทศบาลนครอุดรธานี ให้ความเห็นชอบรับหลักการ ไม่มีเสียงสมาชิกฯ คัดค้าน โดยขอให้มีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา โดยให้มีบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านงานแพทย์ และสาธารณสุข มาร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน ให้ทันในการประชุมสภาฯสมัยประชุมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ที่ต่างมีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์การระบาดของโรค

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี เปิดเผยว่า สภาเทศบาลนครอุดรธานี มีความเห็นพ้องกับฝ่ายบริหาร ในการนำเงินสะสมมาเตรียมไว้ จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งวัคซีนจะต้องมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของไทย เมื่อมีวัคซีนก็จัดซื้อหาได้ทันที พร้อมกันนี้ เทศบาลนครอุดรธานี จะได้เตรียมความพร้อมในรอบด้าน ให้การฉีดเป็นไปตามมาตรฐานเช่นกัน 

คลิปที่3

 “เทศบาลนครอุดรธานี ได้เริ่มสำรวจประชากร 1.3 แสนคน ว่ามีใครบ้างต้องการฉีดวัคซีน เพราะบางคนอาจจะยังไม่ต้องการฉีด ว่ามีทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อาชีพ ที่อยู่จริง หมายเลขโทรศัพท์ โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร และอื่นๆ พร้อมกำหนดวิธีการฉีด จะดำเนินการอย่างไร ให้สามารถฉีดเข็มแรกให้ทันรอบ 1 เดือน ก่อนจะเริ่มฉีดเข็มที่สอง รายละเอียดต่างๆ สำนักสาธารณสุขเป็นดูแลดังกล่าว  

 นายกฤษดา  จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าว  ภูมิภาค จ.อุดรธานี  คมชัดลึก 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน