มุกดาหาร ปิดการฝึกอบรม ในโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

6 ม.ค. 2564


วันที่ 6 ม.ค. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีระชัย นาคมาศ (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนพระองค์  ในพิธีปิดการฝึกอบรม ในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม  ณ  เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร  จำนวน 230 คน 

          ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพันโทษออกไปภายนอก นั้น  

 
โดยปัจจุบันเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง มีผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร เข้ารับและผ่านการอบรมฯรับเกียรติบัตร จำนวน 230 ราย 

 


          โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มนักโทษ  หลังจาก ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะได้ดำเนินการในพื้นที่ ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

อนุศักดิ์ เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน