พ่อเมืองเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ เพชรบูรณ์พอเพียง

publish : 29 ธ.ค. 2563 อ่าน 20 ครั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักในการปฏิบัติให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยยึดหลักความพอเหมาะ พอดี ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำอย่างไรจึงจะให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมๆกัน โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงมีแนวคิดว่าการก่อให้เกิดความสุขแบบพอเพียง ทุกคนควรมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโลก เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต

 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง โดยจะมุ่งให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำเนินดำรงชีวิตภายใต้บริบทส่งเสริมให้มีความพอเพียงบนปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ทุกส่วนราชการจะร่วมกันกำหนดเป็นวาระงานที่สำคัญและนำมาขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนจำนวน 40 หน่วยงาน 96  โครงการ วางเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัดโดยกำหนด 5 ด้านความมั่นคง ดังนี้

 


ความมั่นคงด้านอาหารมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์กินอิ่ม ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์นอนอุ่น ความมั่นคงด้านรายได้มุ่งให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์มีทุนดี ความมั่นคงด้านสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ชีวีพร้อม และความมั่นคงด้านสังคมมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์น้อมพัฒนาโดยมีรหัสการขับเคลื่อนโครงการคือ 4096 (40หน่วยงาน 96 โครงการ)

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน