สพป.เขต 1 จ.เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพและเครือข่ายฯ

publish : 2 ธ.ค. 2563 อ่าน 6 ครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ A.O.C.นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและเครือข่ายการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โดยมีคณะคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานจากสังกัดอาชีวศึกษา จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางาน จ.เพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมเพรียง

ายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กล่าวว่าคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพปีงบประมาณ 2564 ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านเป็นกรรมการและคณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่มโรงเรียนได้แก่ ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนละ 1 คนรวม 14 คน ซึ่งมีหน้าที่นิเทศกำกับติดตามหรือกำกับดูแลโดยเพื่อนช่วยเพื่อน(peer supervision)ในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพปีการศึกษา 2563 (สายอาชีวศึกษา 50:50 สายสามัญ) มีเป้าหมายคือการวางแผนดำเนินกิจกรรมโดยให้ประสานความร่วมมือกันระหว่างอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพตามโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การจัดทำโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  สอดคล้องแผนปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จด้านต่างๆ โดยการให้ความรู้แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีค่านิยมเชิงบวก มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียนต่อสายอาชีพ โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพเป็นโครงการที่ต่อเนื่องได้ดำเนินการมาแล้วหลายปีประสบผลผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจตามลำดับ  และการดำเนินการตามกิจกรรมใช้รูปแบบการแนะแนวไปตามจุดต่างๆ 7 จุด รวม 7 วัน เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 44 โรงเรียน มีนักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน จำนวน 901 คน มีตัวแทนผู้ปกครอง 210 คน มีครูแนะแนว 45 คน มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 1,155 คน การดำเนินการได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ จากการประเมินผลโครงการที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะจากผู้รับการแนะแนวหลายประเด็น

 


ส่วนวัน เวลา สถานที่ และจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับฟังการแนะแนวมีการเสนอร่างกำหนดการระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 รวม 7 จุดด้วยกันโดยในแต่ละจุดได้รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาร่วมรับฟังการแนะแนวประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโตก  โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง และโรงเรียนบ้านท่าข้าม รวม 7 จุด ตั้งเป้าหมายสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 ไว้ จำนวน 901 คนในแต่ละจุดจะมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้ามาร่วมรับฟังการแนะแนวครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอของหน่วยงานที่ร่วมออกแนวในการวางแผนเพื่อร่วมทีมการออกแนวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้หัวข้อที่ร่วมกันกำหนด  การแบ่งเวลาและรูปแบบการนำเสนอ การเดินทางร่วมจัดนิทรรศการ เอกสารการรับสมัครที่สามารถเตรียมไปให้บริการแก่นักเรียนพร้อมของที่ระลึกอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

         สำหรับในเรื่องอื่นๆได้มีการนำเสนอเรื่องการเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ (คณะศึกษานิเทศก์) ได้ร่วมออกแนะแนวสัญจรตามจุดที่ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบพื้นที่การนิเทศ  การจัดทำเอกสารประกอบการแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ต่อยอดกิจกรรมของอาชีวศึกษาจังหวัด ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ สวท.เพชรบูรณ์ ผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ ต่อไป

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน