เรือนจำเพชรบูรณ์ ลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

publish : 27 พ.ย. 2563 อ่าน 11 ครั้งเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ตามโครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงแปลงนาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ตามโครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คนไทย โดยมีนางแก้วใจ สังข์แสง ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในครั้งนี้

 
นางแก้วใจ สังข์แสง ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดแคน้อย เป็นหน่วยงานในสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในทุกกิจกรรม และการดำเนินโครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้สืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยพ่อให้ชีวิตมีความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรทฤษฎีผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการดำเนินกิจกรรมปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ มาตั้งแต่ปี 2553 มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้ข้าราชการ บุคลากรภายนอกและผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 


โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปักดำข้าวอินทรีย์พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ในพื้นที่นาแห่งนี้ ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่เรือนจำชั่วคราวแคน้อยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ดำเนินกระบวนการปลูกดูแลข้าว ด้วยวิธีการแบบธรรมชาติ ไร้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดวางผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจฯ(Outlet) บริเวณด้านหน้าเรือนจำชั่วคราวแคน้อย เพื่อเป็นการส่งมอบข้าวที่มีคุณภาพให้กับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีสุขภาพแข็งแรง เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม สนับสนุนกิจกรรมการฝึกวิชาชีพการทำนาข้าว สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิธีการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ไปใช้ภายหลังการพ้นโทษ

นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน