กองการฝึก กองเรือยุทธการ เดินตามรอยพ่อ ทุ่มเท เพิ่มพูนองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ ข้าราชการ ครอบครัว

23 พ.ย. 2563

      วันนี้ (23 พ.ย.2563)พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้ พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการ เป็นประธาน กิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้กล่าวรายงานว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าวในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์การเรียนรู้ ได้ปฏิบัติตามวงรอบของการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ข้าราชการ ครอบครัว ลูกจ้าง และพลทหารกองประจำการในสังกัด ได้เสียสละเวลา ร่วมแรง ร่วมใจกันสรรค์สร้าง ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมริมเชิงภูเขา สภาพดินธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ในฤดูฝนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาพัดพาหน้าดินที่มีธาตุอินทรีย์ไปหมด ฤดูหนาวแห้งแล้ง จำนวน  5 ไร่  ซึ่งในปัจจุบันปัญหา อุปสรรคดังกล่าวได้หมดไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาพื้นที่ จนเกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอินทรีย์วิถีไทยได้อย่างครบวงจร มีผลผลิตที่ได้จากพืชผลการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว เป็นมิติใหม่ของศาสตร์ความรู้


พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ กล่าวว่า กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยงานที่สร้างนักรบทางเรือ มีทหารกองประจำการ ประมาณปีละ 1.200 นาย ที่ต้องเข้ามาฝึกอบรมในเรื่องระเบียบ วินัย ขนบธรรมเนียมของทหารเรือ การพัฒนาบุคลิกภาพ  และศาสตร์นักรบทางเรือ  พลทหารล้วนมีความหลากหลายในวิถี ทั้งเรื่องอาชีพ การนับถือศาสนา แต่ศาสตร์ของพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นศาสตร์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน มั่นคง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร( รัชกาลที่ 9) ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ เชื้อชาติ และศาสนา พสกนิกรชาวไทย และชาวโลก สามารถนำศาสตร์นี้ไปปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกัน  ในการดำเนินกิจกรรม และโครงการนี้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือจาก คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth safe Foundation)ที่ได้มาให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ด้วยการน้อมนำแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นศาสตร์ความรู้ที่วิเศษสุดในวิถีชีวิต ให้กับข้าราชการ ครอบครัว ลูกจ้าง พลทหาร อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นรู้เรียนรู้ต้นแบบครบวงจรทั้ง ป่า ท้องนา และน้ำ อีกด้วย

 


และกล่าวอีกว่า นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  สร้างผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ  มาแจกจ่าย และจำหน่วยให้ข้าราชการ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงต้องขอขอบพระคุณ พลเรือตรี เบญญา บุญส่ง อดีตผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และ พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล อดีต ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ได้ให้แนวคิด แนวปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อย่างยั่งยืน มั่นคง อีกด้วย

     ณัฐภูมินทร์   ปานรักษ์   รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน