รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพังงา ติดตามการจัดการศึกษา กศน. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

2 พ.ย. 2563


วันที่ 1 พ.ย.63  ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ มอบนโยบายการศึกษาและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ นางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับ ซึ่ง  การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของ กศน. จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งนี้ ยังเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการด้านการปฏิบัติงานจากครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ โดยถือว่าผลการปฏิบัติงานภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ

 
ส่วนประเด็นสำคัญ คือ การติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาบนพื้นที่เกาะของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน รวมถึงชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ต้องผลักดันให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และประกอบอาชีพได้ในอนาคต พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการศึกษาและการฝึกอาชีพของ กศน. ด้านต่างๆ  ได้แก่ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการจัดการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ การจัดการศึกษาบุคคลไร้สัญชาติ การสร้างงาน สร้างอาชีพที่เพิ่มขึ้น จากศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนครอบครัว TO BE สีขาว และโครงการ 1 ตำบล 1 อาชีพ พรีเมี่ยม รวมถึงการจัดหาหนังสือเพิ่มเติม หลากหลาย และตรงความต้องการเข้าสู่ห้องสมุด และผลักดันอัตรากำลัง ครู กศน. ที่สอนคนพิการให้มีความมั่นคงมากขึ้น


นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำการขับเคลื่อนงาน กศน. ให้มุ่งหน้าสู่ กศน. ยุคดิจิทัล หรือนโยบาย “กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยมีขอบข่ายการดำเนินงานครอบคลุม 6 G คือ Good Teacher จัดการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลด้วยครู กศน. , Good Place จัดตั้ง กศน.ตำบลต้นแบบ พัฒนาบริการการศึกษาแบบออนไลน์ ,  Good Partnership มีเครือข่ายทำงานร่วมกัน สู่การจัดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง , Good Innovation การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมอาชีพให้สอดคล้องกับชุมชน และ Good Learning Center ให้ กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเดินหน้าภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งจะมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาครู หลักสูตร และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน หรือ MOOCs เชื่อว่าศักยภาพของหน่วยงานจะสามารถพัฒนา กศน. ไปสู่การศึกษาในยุคดิจิทัลรองรับไทยแลนด์ 4.0 อย่างมีคุณภาพ ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

วรรณศิริ โพธิพันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พังงา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน