ชาวตำบลคลอกขนาก กว่า200คนใส่เสื้อเหลืองร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน

publish : 26 ต.ค. 2563 อ่าน 8 ครั้งวันที่ 26 ต.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  นาย ชูชาติ  อินทร์ใย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในตำบลคลองขนาก จำนวนกว่า 200 คน  ได้พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง  ถือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อเป็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ  อันมีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ให้ดำรงคงอยู่  มั่นคง  วัฒนาสถาพรสืบไป  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความร่วมมือร่วมใจเสริมสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ  และเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากำหนดมาตรการตรวจสอบ  ติดตาม  เฝ้าระวังการกระทำล่วงละเมิด  การจาบจ้วงและการหมิ่นสถาบันสำคัญของชาติ

อ่างทอง ชาวตำบลคลอกขนากกว่า200คนใส่เสื้อเหลืองร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้าน นาย ชูชาติ  กล่าวว่า  ตนเองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในตำบลคลองขนาก จำนวนกว่า 200 คน  พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง  ยืนถือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก  เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน  อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เกิดความรู้รักสามัคคี


ตลอดจนเป็นรากฐานที่เหนี่ยวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง  ถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ  โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก  ย่ามใจ  หรือประสงค์ร้าย  มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ  โดยไม่คำนึงถึงความรู้สำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมากต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทองติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง