สุราษฎร์ธานีเปิดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน

29 ก.ย. 2563


เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านโสภา กาญจนะ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เครือข่ายภาคีการพัฒนาชุมชน ผู้นำกิจกรมชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจกรรม"มหกรรมรวมพลังคนดีแห่แผ่นดิน" ประจำปี 2563
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 การดำเนินงานประกอบด้วยพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนดีเด่น การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนระหว่างผู้นำชุมชนดีเด่น ภาคีการพัฒนา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพิธีรับโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด พิธีมอบโล่รางวัล "สิงห์ทอง" ให้แก่กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พิธีมอบโล่รางวัล คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน โดยผู้ที่เข้ารับรางวัล จำนวน 28 คน ประกอบด้วย1.ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับ จังหวัด ประจำปี 2563จำนวน  1  คน 2 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ ช) ดีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง จำนวน 2 คน


 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดงานที่สำคัญซึ่งจะได้แสดงถึงศักยภาพความเข้มแข็งของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทั้งชาย และหญิง กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำชุมชนคนสำคัญจะได้ ร่วมกันเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการต่อยอดความสำเร็จของชุมชนและตนเอง โดยมีบทบาทอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีความเชี่ยวชาญในกรบริหารจัดการ ยกระดับมาตรฐานการทำงานที่ประสบความสำเร็จ โล่รางวัลฯ ทั้ง 5 ประเภทนั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจมาอย่างยาวนาน เพราะจากโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" แล้ว พระองค์ท่านยังทรงพระราชทานวโรกาสให้ทุกท่านที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพระองค์ท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัล "สิงห์ทอง" ทุกท่านที่รับรางโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ทุกประเภทถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในกาขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป.

เจนจิรา ศรีวิรักษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน