กพร.สร้างทักษะอาชีพคนไทยสู่การมีงานทำมีรายได้ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

28 ก.ย. 2563


 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบายและมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยฝึกทักษะอาชีพแก่กำลังแรงงานภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังแรงงานและประชาชนที่รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 โดยมีเป้าประสงค์ให้กำลังแรงงานไทยมีทักษะอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองทั้งในส่วนที่นำไปประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ หรือโรงงานต่างๆ

 สำหรับหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพจะมีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ชุมชนในแต่ละจังหวัดและสถานประกอบการสามารถนำหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายชุมชนพื้นที่จังหวัดและสถานประกอบการนำไปใช้พัฒนาทักษะการปฎิบัติงานโดยมีทั้งหลักสูตรUp Skill และ Re skill ซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้ประชาชนกำลังแรงงานและสถานประกอบการสามารถเข้าถึงบริการการพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานในอันจะทำให้ประเทศมีกำลังแรงงานที่เป็นแรงงานคุณภาพ ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างทักษะอาชีพแก่ประชาชนเป็นกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพสามารถนำความรู้ทักษะการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านเทคโนโลยี วินัยอุตสาหกรรม ฯลฯไปปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการในสถานประกอบการได้ตลอดจนนำทักษะอาชีพที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระได้ตามความถนัดของตน  แรงงานที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสแก่กำลังแรงงาน คนว่างงานให้มีอาชีพมีรายได้เพื่อก้าวข้ามและดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ เพราะการที่ประชาชนคนหนึ่งมีงานทำมีรายได้ย่อมเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งแก่ประเทศในที่สุด

ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพได้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ 76จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน