พะเยานิสิต นักศึกษาแห่สมัครโครงการ Tambon Smart Team ลงพื้นที่เมืองพะเยาเกือบ 300คน

publish : 20 ก.ย. 2563 อ่าน 13 ครั้งวันนี้ ( 19 กันยายน 2563 ) ผู้สื่อข่าวรายว่า ที่ อาคารปริยัติกิติคุณ-ประชาสามัคคี ภายในวัดศรีโคมคำ ( วัดพระเจ้าตนหลวง ) อ.เมือง จ.พะเยา  ได้มีนิสิต นักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอเมืองพะเยาเกือบ 300 คน ได้เดินมาสอบตามโครงการของกรมการปกครอง ที่เปิดรับสมัครงานผ่านโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับตำแหน่งลักษณะงานที่เปิดรับ คือ ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในระบบ และประสานงาน ซึ่งมีจำนวนและอัตราจ้างตำบลละ 2 อัตรา รวมถึงมีระยะการจ้างงาน 12 เดือน  (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) อัตราค่าตอบแทนจ้างเหมา 15,000 บา / เดือน นั้น

          

 

           
  นายขวัญตระกูล หาญกล้า ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลุกจ้างเหมาบริการตามโครงการฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของอำเภอเมืองพะเยา   เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 15ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รวม 30 อัตรา โดยผู้มีคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบจำนวนทั้งสิ้น 290 รายและมีผู้เข้าสอบจริง 289 คน

 


การสอบแบ่งเป็นสองภาคคือสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป เริ่มเวลา 10.00 – 10.45 น. ณ อาคารปริยัติกิติคุณ-ประชาสามัคคี ภายในวัดศรีโคมคำ  จากนั้น จะมีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00น เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา ภายในศาลากลางจังหวัด และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 263 นี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำงานตามโครงการฯ จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2567 รวมระยะเวลา 12 เดือน

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง