สำนักงานสถิติสุโขทัย จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

publish : 20 ก.ย. 2563 อ่าน 11 ครั้งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำสำมะโนประชากรและเคหะเป็นแหล่งข้อมูลหลักด้านประชากรที่นำมาใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายด้านประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยดำเนินการทุก 10 ปี ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ทำให้ไม่สมารถดำเนินการจัดทำด้วยวิธีการแบบเดิมคือการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือ face-to-face ได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based census) รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการสร้างการรับรู้โดยการสื่อสารผ่านเครือข่ายสถิติ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงแผนการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะในปัจจุบันและแผนการดำเนินงานในอนาคตมากยิ่งขึ้น 

 

สำนักงานสถิติจัดทำโครงการสำมะโนประชากรโดย นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 แนวทางในอนาคต สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

 

การเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียน

ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ “มาดี” ระดับจังหวัดเพื่อที่จะเป็นแกนนำในระดับหมู่บ้านชุมชน เพื่อจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลสถิติ โครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่อื่น ๆ ตามนโยบาย ของรัฐบาล รวมทั้งต่อยอดการสร้างเครือข่ายต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดสุดขทัย จำนวนไม่น้อยกว่า 128 คน

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน