กมธ.ตำรวจสภาผู้แทนราษฎร์ สัมมนา"ตำรวจกับประชาชนในการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย"ครั้งที่ 2 ไอคอนสยาม

publish : 19 ก.ย. 2563 อ่าน 16 ครั้งวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนา โครงการ "ตำรวจกับประชาชนในการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย" ครั้งที่ 2 ณ. ทรู ไอคอนสยาม แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี โฆษกคณะกรรมาธิการการตำรวจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีใจความว่า " ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีความสำคัญมาก เพราะในความสำเร็จหรือในความผิดพลาด จากการตัดสินใจกระทำการนั้น หมายถึง ‘ชีวิต’ ที่อาจต้องสูญเสีย ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจรวมถึง ความสามารถและความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในยามคับขันจึงมีความสำคัญมาก เช่นเดียวกัน  ทั้งนี้ บุคคลทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตในเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เกิดอัคคีภัย อุบัติภัย และอุบัติภัยจากภัยธรรมชาติ  ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งจาก การกู้ภัยในรูปแบบต่าง ๆ และการป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยนั้นต้องอาศัยการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ โดยฝึกฝนจนชำนาญ  ดังนั้น พนักงานดับเพลิง อาสาดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย ประธานชุมชน และ ตัวแทนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทั้งนี้  การกู้ภัยจำแนกได้หลายประเภท  เช่น การระงับอัคคีภัย การโรยตัวจากที่สูงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งยากที่จะเข้าถึง การกู้ภัยในอาคาร การใช้อุปกรณ์ตัด - ถ่าง เพื่อนำผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตออกมาจาก รถยนต์ซึ่งประสบอุบัติเหตุ รวมตลอดถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน  อย่างไรก็ดี เพื่อความไม่ประมาทและป้องกัน ความผิดพลาด การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและ การกู้ภัยนั้น จำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน  อนึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการรักษา ความสงบเรียบร้อย และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ในพื้นที่ชุมชนย่อมอยู่ภายใต้ความดูแลของสถานีตำรวจนครบาล และคณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการ บริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.) ซึ่งมีกรรมการในสัดส่วนประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ  ดังนี้ บุคคลในสังคมจึงสามารถมีส่วนร่วมป้องกันระงับอัคคีภัยและบรรเทา สาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นอย่างดี  คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการตำรวจ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. 2562 ข้อ 90  (13 ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปกิจการตำรวจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การรับรู้และ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับ อัคคีภัย อุบัติภัย และอุบัติภัยจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานในการป้องกันรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับพนักงานดับเพลิง อาสาดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย ประธานชุมชน และตัวแทนชุมชนเป็นสำคัญ จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “ตำรวจกับประชาชนในการ ป้องกันระงับอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย”  
 


 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1 . เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับความ ช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาอัคคีภัย และอุบัติภัย  3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 300 คน ประกอบด้วย พนักงานดับเพลิง อาสาดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครมูลนิธิ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.) ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และ ผู้สังเกตการณ์ 

 


นาย โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี โฆษกคณะกรรมาธิการการตำรวจ กล่าวว่า " ที่มาของโครงการนี้ เป็นการสัมมนาการปัองกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็เป็นโครงการของคณะกรรมาธิการการตำรวจ โดยท่านประธาน นิโรธ สุนทรเลขา วันนี้ก็ได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนา โดยส่วนตัวผม เรื่องเหตุไฟไหม้ อุบัติเหตุจากอัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัว ผมเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชน จึงอยากให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัย การระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นว่าจะต้องทำอย่างไร โครงการนี้จัดให้มีการสัมมนาทั้งหมด 2 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ที่ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ครั้งแรกจัดที่โรงแรมทองธารา ถนนเจริญกรุง วันเสาร์ที่แล้วที่ 12 ก.ย. วันนั้น มีการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นความรู้ว่าต้องใช้ถังดับเพลิงยังไงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ส่วนในวันนี้ เราได้จัดให้มีวิทยากรจาก หลายหน่วยงานมาให้ความรู้เกี่ยวกับไฟ และ ประเภทของการดับไฟ ซึ่งประชาชนทั่วไปยังไม่เข้าใจและยังไม่ทราบ เมื่อเกิดเหตุขึ้นมา จะทำให้ตกใจและใช้ผิดวิธีก็อาจจะเกิดการสูญเสีย หรือ ชีวิตเปลี่ยนได้ วันนี้ก็มีวิทยาการจาก บรรเทาสาธาณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู ซึ่ง 2 มูลนิธินี้ เป็นมูลนิธิที่ใหญ่และ เป็นที่รู้จักของประชาชน มาให้ความรู้ การป้องกัน การระงับเหตุ และประเภทของไฟ การใช้สารเคมีดับไฟ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะให้ความรู้ ให้ประโยชน์แก่ประชาชนที่มาร่วมรับฟังการสัมมนาไม่มากก็น้อย และเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะนำไปใช้ได้ทันท่วงทีครับ ขอบคุณครับ"
 

ชุติเดช ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก กทม.

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน