ชาวบ้านห้วยพระไล่บี้ทวงคืนที่ดินบรรพบุรุษ ขณะที่ดินท่าอุเทนเผยเอกสารส่งมติถึงมืออธิบดีรอสั่งเพิกถอนแล้ว

publish : 16 ก.ย. 2563 อ่าน 7 ครั้งวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายเรืองชัย วงศ์อุระ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม นายพันธ์ ชมภูพระ ผู้ใหญ่บ้านห้วยพระ หมู่ 9 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พร้อมด้วยชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ จำนวนหนึ่งปรพมาณ 30 คน เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน เพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้า กรณีกรมที่ดินได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา  61  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ลงวันที่   27  ธันวาคม  2562   ประกอบด้วย 1.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ประธานกรรมการ 2.นายอำเภอท่าอุเทน  3.นายก อบต. ท่าจำปา  4.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม และ 5.นายศิริสานนท์    กุลฉวะ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม  สาขาท่าอุเทน เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

ในคำสั่งกรมที่ดินได้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวน  ดำเนินการสอบสวนตามความในมาตรา  61  วรรค  2  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  และให้รายงานผลการสอบสวนต่ออธิบดีกรมที่ดินทราบ  ภายในวันที่  25  เมษายน  2563 โดยหลังคณะกรรมการสอบสวน  ได้สอบสวนเสร็จมีมติเป็นเอกฉันท์  เมื่อวันที่   22  เมษายน 2563  ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดิน ว่า  “ควรเพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน  และ  น.ส.3 ก. ของบริษัท  เกษตรปิยมิตร  จำกัด ตามที่ระบุในวาระการประชุมที่  1  ทุกแปลง รวมเนื้อที่กว่าสองพันไร่  แต่เวลาล่วงเลยมากว่า 4 เดือน รายงานดังกล่าวยังไม่ส่งถือมืออธิบดีกรมที่ดิน กลุ่มชาวบ้านจึงว่าอาจจะมีการดึงเรื่องไว้ จึงจำเป็นต้องมาติดตามสอบถามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน อยู่ เนืองๆ
โดยล่าสุด พ.จ.ท.เฉลิมพล ว่องชิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน พร้อมนายศิริสานนท์  กุลฉวะ นักวิชาการที่ดินชำนาญการฯ ได้ออกมาชี้แจงว่ารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ได้ลงมติไปแล้วเมื่อวันที่  22 เมษายน 2563 ได้ส่งไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รออธิบดีฯลงนามเท่านั้น ที่ผ่านมาสาเหตุที่การดำเนินการล่าช้ามาถึงสี่เดือนกว่า เนื่องจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน มีจำนวนน้อย จึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสาร ประกอบกับมีโรคโควิด-19 ระบาด ทำให้เกิดความล่าช้า แต่ขอยืนยันว่าไม่มีการดึงเรื่องไว้อย่างที่คิดกัน

ด้านนายศิริสานนท์ กุลฉวะ ได้นำเอกสารเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้ว โดยมีมติสรุปเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวน 14 แปลงและ น.ส.3 ก. จำนวน 32 แปลง นอกจากนี้ยังมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนที่ดิน น.ส.3 ก. ในพื้นที่ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพิ่มอีก 1 แปลงของบริษัทเกษตรปิยมิตร ซึ่งชาวบ้านห้วยพระที่มาฟังคำชี้แจง พอใจในความคืบหน้าในครั้งนี้

 


โดยนายพันธ์ ชมภูพระ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยพระหมู่ 9 เปิดเผยว่าตนและลูกบ้านจะเฝ้าติดตามผลการดำเนินการของกรมที่ดินในครั้งนี้อย่างไกล้ชิดเนื่องจากพบว่ามีความพยายามที่จะแตะถ่วงไม่ยอมให้มีการออกคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของนายทุนที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พร้อมยืนยันว่าชาวบ้านห้วยพระจะเฝ้าติดตามเรื่องนี้เพื่อทวงคืนผืนดินที่ทำกินของบรรพบุรุษต่อไป

ข่าว/ภาพ ทวี อภิสกุลชาติ ผู้สื่อข่าว จ.นครพนมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน