ภาคเอกชนเมืองกำแพงฯมอบหน้ากากอนามัย 5 พันชิ้น ให้จังหวัดป้องกันเข้ม ตั้งด่านสกัด ป้องกันแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ระบาดโควิด 19 ลักลอบเข้าเมือง

publish : 13 ก.ย. 2563 อ่าน 7 ครั้งวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 14/2563 โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงรจนา ขอนทองผู้ อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร  และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

ที่ประชุมพิจารณาการดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พร้อมทั้ง พิจารณาการตั้งจุดตรวจสกัด การสนธิกำลังการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดสกัด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นมิให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคอันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ ตั้งจุดตรวจหลักที่บ้านเกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร และจุดรองที่บ้านเขาสว่าง ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 
นอกจากนี้ ให้แต่ละอำเภอบูรณาการส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่อง หากพบหรือสงสัยมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยผิดกฎหมายให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในประเทศเพื่อนบ้านอาจมีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย โดยผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ได้ผ่านมาตรการคัดกรองโรคตามที่ประเทศไทยกำหนด ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ติดกับจังหวัดตาก ซึ่งอำเภอแม่สอดอยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน  จังหวัดกำแพงเพชรเป็นทางผ่านชั้นใน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ ติดต่อกับจังหวัดชายแดนซึ่ งมีเส้นทางคมนาคมทางสายหลักและสายรองต่อเนื่องกันเพื่อตรวจหาเฝ้าระวังและสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากพบกรณีดังกล่าวให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข และมอบหมายให้ทุกอำเภอรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน ทราบโดยเร็ว ในกรณีมีการจับกุมโดยให้เริ่มรายงานครั้งแรกตั้งแต่วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นมา และยังไม่พบผู้กระทำผิด ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่ไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นับตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงปัจจุบัน 


นอกจากนี้ภาคเอกชนยังสนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของผู้ประกอบการโรงสีสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัด  ที่ผ่านมาได้นำชุด ppe และหน้ากากผ้าอนามัยมอบไปกับทางจังหวัดนำไปมอบให้กลับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งล่าสุดได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 5,000 ชิ้น ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อส่งมอบต่อไปยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรในโรงพยาบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชรติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน