ศรีสะเกษ ชาวบ้านบุก อบต.ตาอุด คัดค้านก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หวั่นก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

11 ก.ย. 2563


ชาวบ้านตำบลตาอุด ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บุกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ยื่นเรื่องล้มการทำประชามติ ให้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  ชีวมวล ชีวภาพในพื้นที่ โดยที่ชาวบ้านไม่เคยรับรู้เลย
วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดตาอุด-ศรีตระกูล จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลตาอุด 9 หมู่บ้าน ชาวบ้านตำบลศรีตระกูล 7 หมู่บ้าน กว่า 1,000 คน ร่วมกันตัวกันคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด ได้มีการดำเนินการจัดเวทีประชาคมพิจารณ์การสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตาอุด-ตำบลศรีตระกูล ไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อน ซึ่งทางกลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดตาอุด-ศรีตระกูล จังหวัดศรีสะเกษ มีความกังวลว่าพื้นที่ซึ่งจะดำเนินแผนการก่อสร้างอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนอาจก่อให้เกิดมลพิษ ด้านฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น เสียงดัง น้ำเสีย ต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ยังส่งผลกระทบต่อการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เป็นแหลางปลูกข้าวหอมมะลที่สำคัญ และเป็นแหล่งปลูกแตงโมที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ อาจจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำใต้ดิน เนื่องจากตำบลตาอุด และตำบลศรีตระกูล เป็นพื้นที่ซึ่งขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ต้องพึ่งพาระบบน้ำบาดาลในการเกษตรและใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการมีโรงงานไฟฟ้าที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก อาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง เช่นโรคเครียด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังผื่นคัน เป็นต้น และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านคมนาคม ที่มีรถขนส่งวัตถุดิบวิ่งเข้า-ออก ผ่านหมู่บ้านซึ่งจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้


นายสุพิศ วงศ์ปลั่ง กรรมการกลุ่มสำนึกรักบ้านเกิดตาอุด-ศรีตระกูล จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอเสนอว่า 1.ให้ยกเลิกแผนดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานรากที่คาบเกี่ยวพื้นที่ตำบลตาอุด-ตำบลศรีตระกูล 2.ให้ยกเลิกเวทีประชาพิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเศรษฐกิจฐานรากที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อน และอยากจะเสนอทางเลือกอื่นแทน คือ ข้อเสนอด้านพลังงาน ขอให้ระฐสนับสนุนให้เกิดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบบ้านทุกครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับครัวเรือน ขอเสนอด้านทรัพยากร ปัญหาสำคัญของพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล คือการขาดแคลนน้ำสำหรับปลูกแตงโม พรอก หอม กระเทียม เป็นต้น จึงเสนอให้ในระดับนโยบายจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรอย่างพอเพียง

วันนี้ทางชาวบ้านในพื้นที่ ขอคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โรงไฟฟ้าออกไป เราต้องอยู่กัยอากาศที่บริสุทธ์ ได้ใช้น้ำที่สะอาด ปราจากมลพิษ

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน