สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ จัดอบรมเด็กป้องกันการกระทำผิดในสถานศึกษา

9 ก.ย. 2563


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ นายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา  ร่วมกับ  เครือข่ายในการ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน  ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมและให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ  โดยมี ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ  จ.ศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ”การพัฒนาตนเองและการช่วยเหลือดูแลปกป้องชุมชน” โดยมี  นางอมรวรรณ  ศรีนารอง  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการ นางจำเนียร บุญมั่น รองฝ่ายอำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายอภิรัฐ จตุชัย พนักงานคุมประพฤติ น.ส.ชุติมา ทองสลับ นักจิตวิทยาคลินิกฯ ร่วมเป็นวิทยากรด้วย โดยประสาน ร.ร.ให้นำ น.ร.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 70 คน  และคณะครูที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมฟังด้วย

 

 
ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ  จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการอบรมนักเรียน  เพื่อต้องการที่จะลดจำนวนนักเรียนและนักศึกษาที่ทำผิดเพราะแต่ละปีมีผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจำนวนไม่น้อย สถานพินิจฯต้องการอบรมเด็กให้มีความรู้เพื่อป้องกันการกระทำผิด ลดพฤติกรรมปัญหาต่าง ๆของนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และฝึกให้เด็กมีทักษะชีวิต รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน สามารถจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 


ทางด้าน นางอมรวรรณ  ศรีนา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการ ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร กล่าวว่า เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากการมีวิทยากรภายนอกมาอบรมและร่วมทำกิจกรรมให้เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น เด็กได้เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธ ได้เรียนรู้บทบาทของตัวเองในการปฏิบัติต่อครอบครัว  ร.ร.และสังคม รู้จักป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้เดินทางสู่เป้าหมายสูงสุดของภาคการศึกษาโดยไม่สะดุดหรือหลงทางก้าวสู่อบายมุข

 

 

 

ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน