วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

31 ส.ค. 2563


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมี นายมนตรี  หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

 
นายมนตรี  หาเรือนทรง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) มีภารกิจด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และ เครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง  การดำเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชน เกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และ เกิดผลดีในด้านภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เพื่อลดรายจ่าย และเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้งาน การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน  โดยมีการจัดทำมารตฐานการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้น การบูรณาการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรมการให้บริการแกประชาชน ดังนี้


1.การให้บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนและอื่นๆ ให้คำแนะนำวิธีการใช้การดูแลรักษา 2.การให้บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือการต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียนนักศึกษา 3.การให้บริการพัฒนา(Top Up ) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

 นอกจากนี้ยังมีการสอนหลักสูตรระยะสั้น การทำน้ำยาล้างจาน  การทำน้ำยาซักผ้า การทำเจลล้างมือ และ การทำขนมอีกด้วย

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผอ.ข่าว คมชัดลึก ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน