จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพ

27 ส.ค. 2563


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวังใต้ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด แขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วยสำหรับกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน
      ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธี เสริมสร้างสมรรถนะ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในพิธีต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการรวมทั้งทักษะพื้นฐานต่างๆในการปฏิบัติราชการ กฎระเบียบและการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังกำหนดและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบัน การอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จาก3จังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 54คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 53คน ร่วมทั้งสิ้น 107 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีความชำนาญสามารถปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนถูกต้อง


ทั้งนี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ถวายโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก แด่พระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อภารกิจงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้ พระมงคลวราจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง พระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่พระครูเกษมพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดชะเมา จังหวัด นครศรีธรรมราช พระครูสุตธรรมสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลขุนทะเล เจ้าอาวาสวัดสมหวังวนาราม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน