ราชนครินทร์ จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาอุตฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เปิดหลักสูตรด้านห้องปฏิบัติการมาตรฐานรองรับ EEC

25 ส.ค. 2563


วันนี้ (25 ส.ค. 63)รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการว่าด้วยโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนพัฒนากำลังคนด้านห้องปฏิบัติการมาตรฐานรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายเทียร คุมพล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงนามร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ต้องสร้างจากความต้องการของประเทศชาติ ตลาดแรงงาน และท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องอาศัยองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากผู้ใช้บัณฑิต นักการศึกษาและนักวิชาการมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งหลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเคมีทางอาหารขึ้น เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพทันสมัย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสถานประกอบการ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี หลักสูตรประกาศนียบัตร การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อรองรับ EEC” 

 


รศ.ดร.ดวงพร กล่าวต่อว่า “การดำเนินงานในครั้งนี้ ทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมกัน จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการรองรับการเติบโตของ EEC แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนดำเนินงานร่วมมือในการพัฒนากำลังแรงงานและนักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานในอนาคต จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร กำหนดทิศทางเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานในอนาคต และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมหลังภาวะวิกฤติ ตลอดจนบูรณาการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล” 

สราวุธ บุญสร้าง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน