มรส.ลงนามร่วมเครือข่ายฯ พร้อมสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาข้าวหอมไขยาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่พืชเศรษฐกิจ

18 ส.ค. 2563


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ช้าวหอมพันธุ์ไชยา อำกอไขยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชฏสุราษฎร์ธานี  ร่วม กับหอการค้าจังหวัดสุราษฎธนี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันธุ์ไขยาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งสริมและพัฒนการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมไขยา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อมาจกพระราชดำริ(อพ.ผส.มร) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัย พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาต ร่วมสืบสาน และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา
ดร.สมปราชน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชกัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมพันธุ์ไซยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชนจากข้าวหอมไชยา ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.มรส.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิจัย พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาด ร่วมสืบสานและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไขยา และได้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกำหนดข้าวหอมพันธุ์ไซยาเป็นพืชเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ) และเพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจน บนฐานความประสงค์ร่วมกันทั้งสามฝ่ายสู่ความร่วมมือ

 จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการบูรณาการการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมพันธุ์ไชยาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานตามกรอบแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 5 ในปี จำนวน 3 กรอบ ประกอบด้วย 1. กรอบสร้างการเรียนรู้ 2. กรอบการสร้างจิตสำนึก และ 3. กรอบการใช้ประโยชน์ ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดพืชที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ มะพร้าวและข้าวหอมไชยา ในส่วนของข้าวหอมพันธุ์ไชยาได้มีผลการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ  คือ การทำข้าวพองจากข้าวหอมไชยาโดยวิธีการขึ้นรูปด้วยแผ่ความร้อน การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมไชยา ตราสถานศึกษาภูมิปัญญการปลูกข้วหอมไชยา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (G) ข้าวหอมไชยา สืบสานพันธ์ช้าวหอมไชยาเศรษฐกิจพอเพียง ตำนานเรื่องเล่าจากข้าวหอมพันธ์ไชยา (ภาษาอังกฤษ)  ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจมูกข้าวหอมไชยางอกผสมธัญพืชช้าวหอมพันธุ์ไชยา 


สำหรับข้าวหอมพันธุ์ไชยา เป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กำลังจะสูญหายไป เพราะขาดการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีพันธุ์อื่นๆ เข้ามามากจนทำให้คนขาดความนิยมในการรับประทานข้าวพันธุ์นี้ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกก็มีน้อย ทั้งที่ข้าวพันธุ์ไชยาเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อไม่ให้ข้าวสายพันธุ์นี้หายไป มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมพันธุ์ไชยาเพื่ออนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้าวหอมพันธุ์ไขยาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ต่อไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน