คปภ. มอบกรมธรรม์ประกันภัยและบรรยายความรู้ ให้ปชช.และผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ ต.ช่องสะเดา

15 ส.ค. 2563


วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2563 ที่ แคมป์ช้างทวีชัย ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) เป็นประธานมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และบรรยายความรู้ด้าน ประกันภัย ให้กับประชาชน ผู้ที่เข้ารับการอบรมในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา จังหวัดกาญจนบุรี และได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยใหักับ คุณพัชรินร์ หลงสกุล ( หนู ) ผจก.บริหารแค้มป์ช้างทวีชัย โดยมี ผอ.จันทิมา มีโส ภาค 7 ผอ.วราภรณ์ ยีราศ จ.นครปฐม ผอ.ศักดิฺรินร์ กุลดิลก จ.กาญจนบุรี และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายขวัญเพ็ชร ถนอมนาม ผอ.กกต.จังหวัดกาญจนบุรี อสม.ต.ช่องสะเดา และประชาชน ที่เข้ารับบัตรกรมธรรม์ประกันภัย ให้การต้อนรับ
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กล่าวว่าวันนี้มีความยินดีป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ประกันภัย พ.ร.บ. และประกันภัยอุบัติเหตุ และมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติหตุให้แก่ประชาชนและผู้เข้ารับการอบรม ณ แคมป์ช้างทวีชัย บ้านช่องสะเดา ในวันนี้ แคมป์ช้างทวีชัยแห่งนี้ได้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาท่องเที่ยว ณ แคมป์ช้างแห่งนี้  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทุกระดับ สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ และถือว่าการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตหากเกิดภัยโดยไม่คาดหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ การทำประกันภัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการออมงินในระยะยาวเพื่อตนเองและครอบครัวในอนาคต อันจะส่งผลให้สังคมไทยเข้มแข็งมั่นคงและเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน


ที่ผ่านมา อสม. มีส่วนสำคัญอย่างมากในการดูแลประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVD 2019) และจะเป็นด่านแรกในการเข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ เพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่ว ซึ่ง อสม. ต้องใช้พาหนะในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์หรือรถจักยานยนต์ ซึ่งรถทุกคันต้องทำประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงเล็งเห็นว่า อสม.และประชาชนควรทราบถึงสิทธิของ พ.ร.บ. หากเกิดเหตุจากการใช้รถจะสามารถใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำความรู้ทางสิทธิของ พ.ร.บ. ไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้ เกิดประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมต่อไป.

วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน