ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ

publish : 13 ส.ค. 2563 อ่าน 12 ครั้ง    วันนี้ (13 ส.ค. 2563)  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม หลังการทำ MOU 4 กระทรวง พร้อมนำทีมผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สร้างคุณค่าเด็กด้อยโอกาส สู่ตลาดแรงงาน
   นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบปฏิทินขับเคลื่อนโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวในระดับพื้นที่ จึงได้เดินสายรายจังหวัดต่อยอดแนวคิดผลักดันโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งครอบครัวยากจน หรือด้วยความจำเป็นเหตุผลอื่น ให้มีโอกาสสร้างฐานะให้ตนเอง โดยการชักชวนให้เด็กเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
   ในการลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้ประชุมร่วมกับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศึกษาธิการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จากการหารือพบว่านักเรียนในจังหวัดนครปฐมที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวน 163 คน


ในจำนวนนี้มีความประสงค์ต้องการเข้าฝึกทักษะด้านอาชีพ จำนวน 55 คน แต่ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ทั้งความสามารถของผู้เรียน ผู้สอน และตลาดแรงงานรองรับกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนน้อยเพียง 11 คน โดยเข้าเรียนในหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9 คน ช่างไม้เครื่องเรือน 2 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างฝึกงานที่ บริษัท ทีไอซีโมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด อำเภอสามพราน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดนครปฐมมีทุนให้น้องๆ ที่ไม่เรียนต่อและประสงค์จะฝึกอาชีพ จำนวน 140 คน      

  ปนิทัศน์ มามีสุข/ นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. นครปฐมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน