มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา MOUหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุ

publish : 13 ส.ค. 2563 อ่าน 7 ครั้ง


วันนี้ (13 ส.ค.63) เวลา 13.00น.ที่ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การพัฒนาฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา การพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางปะกง ร่วมด้วย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  , แพทย์หญิง สราพร มัทยาท รองผู้อำนวยการ รพ.พุทธโสธร,  นายแพทย์เสกสรร ไข่เจริญ นายแพทย์ชำนาญการ รพ.บางปะกง ,นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

 

 


รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว  จึงได้นำเสนอโครงการกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผลิตบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ให้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง”

 


รศ.ดร.ดวงพร กล่าวต่อว่า  “เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลบางปะกง ในการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill) ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่ ผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายผลการพัฒนากำลังคนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง ในส่วนของการร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา  จะร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานที่จำเป็น ให้แก่ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความสามารถรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้สามารถดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพที่กำหนด สนับสนุน ร่วมมือ และแลกเปลี่ยน บูรณาการข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขยายผลการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวทางของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง”

สราวุฒิ บุญสร้าง / สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง