รพ.ค่ายสุรนารี จัดทำข้อมูลให้คำแนะนำการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยจากความร้อน ให้กับกำลังพลของกองทัพบก

13 ส.ค. 2563 อ่าน 26 ครั้ง


ตามประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง คำแนะนำการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการปฐมพยาบาล   การเจ็บป่วยจากความร้อนให้ยกเลิกประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง คำแนะนำสำหรับ ผู้บังคับหน่วย ผู้ฝึก ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน การเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาล การบาดเจ็บ จากความร้อน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และให้ใช้ประกาศกรมแพทย์ทหารบก ฉบับนี้แทน ลงวันที่ 19 ก.พ.2563 เนื่องจากปัจจุบันสภาพอากาศทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดจากสภาวะ โลกร้อนทำให้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการฝึกและการปฏิบัติการทางทหาร

ซึ่งการเจ็บป่วยจากความร้อน ( Heat related illness ) เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้ฝึก ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการเจ็บป่วยจากความร้อนและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้โดย ร้อยเอกหญิงสุชัญญา ลือจันดา หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อและกีฏวิทยา ผสวป.รพ.ค่ายสุรนารี โดยได้ลงพื้นที่ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในการให้ความรู้ ให้กับกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดูในเนื้อหาต่างๆที่สำคัญที่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกยึดถือปฏิบัติเพื่อเกิดความปลอดภัยในการฝึกและเป็นการป้องกัน

 

 

 

 

  
สำหรับการเฝ้าระวัง และการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยจากความร้อน ให้กับกำลังพลของกองทัพบกโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สาเหตุสำคัญของการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อน

2.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากความร้อน

3.อาการการเจ็บป่วยจากความร้อน

4.คำแนะนำในการป้องกันเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความร้อน

5.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

6.แนวทางการดูแลทหารใหม่ที่เจ็บป่วยด้วยการเจ็บป่วยจากความร้อน หลังการจำหน่าย

จากโรงพยาบาล

 7.หากพบการระบาดของโรคจนทำให้ทหารใหม่เกิดเป็นโรคลมร้อน
 

โดยให้หน่วยในกองทัพบกฝึกปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ พบ. แนะนำ ตามโรคนั้นๆทั้งนี้เพื่อ  ให้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการป้องกัน เฝ้าระวัง และ การปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยจากความร้อนสำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยจัดการฝึก หน่วยรับการฝึก หน่วยสายแพทย์ในการฝึกและการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นๆ ต่อไป

 

 

 

 

 


 


 

 

 

ชูชัย  ดำรงสันติสุข ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน