คณะสงฆ์ จ.นครราชสีมา จัดโครงการสัมมนา "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข "

13 ส.ค. 2563


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้มีการจัดโครงการสัมมนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุขจังหวัดนครราชสีมา พุทธศาสตร์มั่นคง ดำรงศีลธรรม นำสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมี พระธรรมรัตนนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสัมมนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม  เป็นประธานในพิธี  มี พระเทพสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  เป็นผู้ดำเนินงาน พระสุธีรัตนบัณฑิต  อนุกรรมการและเลขานุการ โครงการสัมมนาวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโครงการ ฯ   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ 32 อำเภอ  วัดประชารัฐสร้างสุขจังหวัดนครราชสีมา  33 วัด รวม 97 รูป  รวมทั้ง ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นายแพทย์ สำเริง  แหยงกระโทก  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   นาง ปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21  ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน  และพุทธศาสนิกชน  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 
สำหรับ การจัดโครงการวัด ประชา  รัฐ  สร้างสุข   ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ 5 ส. ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง  สะดวก  สร้างมาตรฐาน  และ สร้างวินัย   ลงสู่บริบทของวัด  เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ การเรียนรู้ และจิตใจ เพื่อการขยายผลแนวคิด ของหลักสัปปายะ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม  สู่ประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมสุขภาวะ และความยั่งยืนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ  โดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน

 

 

 


และในการนี้  คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา   ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา   สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  และชมรมบวรรักษาศีล 5  เมืองย่าโม  จึงได้จัดโครงการสัมมนา วัด ประชา  รัฐ  สร้างสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน